ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Serat Wulang Sunu

Serat Wulang Sunu, iku karya sastra Jawa klasik tinggalan Paku Bawana IV, wujud gurit tembang macapat, sajeroning basa Jawa anyar kang tinulis ing taun 1768 nganti taun 1820 ing Kraton Kasunanan Surakarta, kang surasané yèn anak iku kudu ngabekti ...

                                               

Serat Wulangrèh

Serat Wulang Rèh, iku karya Jawa klasik tinggalan Pakubuwana IV, wujud puisi tembang macapat, sajeroning basa Jawa anyar kang tinulis ing taun 1768 nganti taun 1820 ing Kraton Kasunanan Surakarta. Isi teks bab ajaran ètika manungsa idéal kang dit ...

                                               

Srimulat

Srimulat punika priyantun èstri ingkang mandhégani kelompok lawak Srimulat. Kelompok Lawak Srimulat punika kondhang boten namung wonten tlatah Sala nanging ugi wonten laladan sanès, kados ta: Jakarta lan Surabaya. Pelawak-pelawak ingkang kondhang ...

                                               

Taman Nasional Karimunjawa

Taman Nasional Karimunjawa yaiku gugusan kapuloan kang cacahé 22 pulo kang papané ana ing Segara Jawa, duwé amba 111.625 Ha. Taman Nasional Karimunjawa dikukuhaké dadi Cagar Alam Segara karo SK Menhut No.123/Kpts-II/1986 kang sabanjuré nalika tau ...

                                               

Tanah Jawa

Tanah Jawa iku tlatah ing pulo Jawa sing dipanggoni déning wong Jawa utawa wong sing nuturaké basa Jawa. Tlatah iki ngambah Banten, sabagéyan Karawang, Darmayu, Cerbon, Jawa Tengah lan Jawa Wétan. Nanging ing sisih liya ing kabupatèn Brebes lan k ...

                                               

Trah

Trah ya iku sistem krabatan utawa bebrayatan ana ing budaya Jawa. Tembung" trah” iki ora ditemokna ing basa Jawa Kuna, miturut Juynnboll. Tembung iki ing cara fonètis padha karo" truh” kang tegesé" udan”. Miturut Soewito Santoso, tembung trah iki ...

                                               

Wong Samin

Wong Samin iku salah siji kelompok budaya kang urip ing wewengkon Blora, Jawa Tengah lan akèh-akehané uga urip ing kabupatèn Bojonegoro. Kelompok iki nduwé cara urip kang unik tur mbingungaké wong-wong sak jabane kelompoké. Budaya kang dijenengak ...

                                               

Adhi Ari-Ari

Adhi ari-ari iku istilah ing kaprecayan utawa budaya Jawa, sing nganggep yèn ari-ari kang nèmpèl ing wudel nalika lair, minangka sadulur anom utawa adhi saka bayi mau. Ari-ari iku fungsiné kanggo nyaluraké panganan marang bayi nalika isih ana ing ...

                                               

Bancakan Weton

Bancakan Weton suraosipun inggih punika wilujengan ingkang dipunwontenaken ing dinten lair, asalipun saking tembung bancakan kaliyan tembung weton. Bancakan inggih punika pèngetan utawi ing basa Indonésianipun selamatan, weton inggih punika dinte ...

                                               

Barikan

Barikan yaiku slametan kanggo njaluk keslametan kang luwih mirunggan manih yaiku kanggo njaluk udan. Kang kudu ana ing barikan yaiku tumpengan sing ditata ing sadhuwuré ancak, digawé saka godhong gedhang lan ditata kaya déné tampah. Nanging, bare ...

                                               

Baritan

Baritan, ya iku salah sawijiné upacara adat Jawa. Ana ing tlatah Kacamatan Ajibarang baritan wujud upacara slametan sawernaning kéwan ingon-ingon kang diadani ing wulan sura kanthi nggelar kesenian lengger. Manawa ing kabupatèn Kulon Praga, mligi ...

                                               

Barok

Barok ya iku salah sawijiné gaya ing babagan seni. Ora mung ing seni rupa, nanging uga ana ing seni musik. Wektu saka kira-kira taun 1600-1750 ing jero sajarah musik ya iku salah siji epoche kang wutuh kang sinebut Barok utawa jaman basso continu ...

                                               

Bathik

Bathik iku kasil kerajinan tèkstil ingkang ngginakaken malam lan canthing kanggo mènèhi motif utawa gambar ing kain. Bathik wis suwé ana, kurang luwih kawit 2000 taun kapungkur. Asal tembung bathik yaiku ambathik saka tembung amba lan titik kang ...

                                               

Bathik lukis

Ing ngisor iki tata cara ndamel Bathik Lukis: Pelorotan, Sawisé kain dimalam lan diwarna, sakwisne punika di lebokne maring banyu seng pun umop utawi panas diengge ngilangi malam, sawisé punika kain dikeringke. Pencantingan, Kain putih seng sampu ...

                                               

Bedhaya

Bedhaya inggih punika jogèd utawi beksa ingkang dipuntarèkaken déning kenya cacah sanga. Bedhaya saking tembung ambedhaya ateges nari. Beksan Bedhaya inggih punika salah satunggaling beksa ingkang asifat sakral dipunripta déning Panembahan Sénopa ...

                                               

Bekakak

Bekakak punika salah satunggiling upacara tradhisi ingkang katindakaken déning warga masarakat wonten ing wewengkon désa Ambarketawang, kacamatan Gamping. Upacara punika katindakaken satunggal taun kaping sapisan wonten wulan sapar, pramila bekak ...

                                               

Beksan Angguk Menoreh

Jogèd Angguk Menorèh punika jogèd ingkang asalipun saking perbukitan menorèh ingkang mapan wonten ing Kacamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulya, lan Kokap Kabupatèn Kulon Praga, Yogyakarta. Ing perbukitan menorèh kasebat kathah kesenian masaraka ...

                                               

Beksan Bali

Jogèd Bali inggih punika jogèd ingkang asalipun saking Bali. Beksan Bali boten namung gumantung saking alur cariyos. Ancas ingkang utama penari Bali inggih saperlu narikaken saben tahap obahan lan rerangkén kanthi ékprési ingkang total. Kecantika ...

                                               

Beksan Bambangan Cakil

Beksan Bambangan Cakil ya iku jogèd klasik ing Jawa mligi ing Jawa Tengah. Sakbeneré jogèd iki kajupuk saka salah sawijining adegan ing pakeliran wayang ya iku adegan Perang Kembang. Jogèd iki nyritakaké perang antarané kang becik klawan kang ala ...

                                               

Beksan Banjar

Beksan Banjar inggih punika seni jogèd ingkang dipunkembangaken déning suku Banjar, inggih wujud jogèd klasik punapa déné jogèd tradhisional.

                                               

Beksan Bengberokan

Miturut tuturan riwayat ingkang dipunwarisakenn kanthi turun-temurun ing kalangan senimanipun, bengberokan minangka warisan Pangeran Korowelang utawi Pangeran Mina, sawijining panguwasa laut Jawa ing wewengkon Cirebon lan Indramayu. Nanging wonte ...

                                               

Beksan Beskalan Putri

Beksan Beskalan Putri yaiku salah sawijining asét kebudayaan seni tari tradisional saking Malang. Tari Beskalan Putri wiwit berkembang ing taun 1920, uga tarian paling tua ing Malang. Tari Beskalan Putri dhéwé duwéni arti, yaiku tembung beskalan ...

                                               

Beksan Didong

Didong inggih punika sawijining kesenian rakyat Gayo ingkang madhukaken unsur jogèd, vokal, lan sastra. Didong dipunwiwiti nalika jaman Reje Linge XIII. Kesenian punika dipuntepangaken pisanan déning Abdul Kadir To`et. Kesenian didong langkung di ...

                                               

Beksan Dolalak

Beksan Dolalak ya iku salah sawijining tari tradhisi saka kabupatèn Purworejo, Jawa Tengah. Tembung dolalak kasusun saka tangga nada do-la-la. Tarian iki wus ana wiwit jaman jajahan Walanda. Kang duwe gagasan gawe tari iki yaiku para saradhadhu u ...

                                               

Beksan Endentua

Beksan Endentua yaiku jinis tari kang ana ing dhaérah Mangkutana, Luwu, Sulawesi Kidul. Tari iki kanggo ngucap rasa syukur sawise panen, bisa ditarikaké ing wayah awan utawa dalu. Tari iki dudu jinis tari pasangan, pambeksa ing tari iki ana 10 wa ...

                                               

Beksan Gandrung Banyuwangi

Tembung Gandrung dipuntegesi minangka "kasengsemipun" masarakat Blambangan ingkang agraris dhumateng Dewi Sri minangka Dewi Pantun saha kasuburan ingkang mbekta kasajahteraan dhumateng masarakat.

                                               

Beksan Guel

Beksan Guel minangka salah satunggaling khasanah budaya Gayo ing NAD. "Guel" ateges ndhelikaken. Mliginipun ing tlatah dataran tinggi gayo, jogèd punika gadhah cariyos ingkang unik. Para panaliti lan koreografer jogèd nedhaken bili jogèd punika b ...

                                               

Beksan Jaka Tarub-Nawangwulan

Jogèd Jaka Tarub-Nawangwulan inggih punika salah satunggaling nama beksan ingkang kapundhut saking beksan gagrag Yogyakarta. Beksan punika nyariosaken Jaka Tarub. Wonten ing salh sawijining dinten wonten tiyang mudha ingkang aranipun Jaka Tarub b ...

                                               

Beksan Janger

Jogèd Janger inggih punika salah satunggaling jogèd Bali ingkang paling misuwur. Dipunciptakaken ing taun 1930-an, Janger inggih punika jogèd pergaulan nom-noman utawi mudha mudi ing Bali. Jogèd punika dipunbektakaken déning 10 penari ingkang ber ...

                                               

Beksan Jaran Képang

Beksan Jaran Képang ugi dipunsebut jaran dhor utawi jathilan inggih punika jogèd tradhisional Jawa ingkang nampilaken sekelompok prajurit nalika nunggang turangga. Jogèd punika migunakaken kapal ingkang kadamel saking pring ingkang dipunanyam lan ...

                                               

Beksan Jawa

Seni Jogèd Jawa iku awujud seni jogèd kang adi luhung, sakral lan relijius. Jogèd Jawa akèh jinisé, ing antarané Srimpi, Bedhaya, Gambyong, Wireng, Prawirayuda, Wayang-Purwa Mahabarata-Ramayana. Mligi ing Mangkunagaran mau Jogèd Langendriyan, kan ...

                                               

Beksan Jurit Ampil Kridha Warastra

Beksan Jurit Ampil Kridha Warastra iku sawijining beksan jinis tradhisional kang asalé saka Kutha Salatiga. Beksan kasebut mimbanaké bab bregada garwa ampil saka Mangkunagara I utawa Radèn Mas Said jroning Prajanjèn Salatiga. Beksan iki kalebu be ...

                                               

Beksan Kain Kromong

Beksan Kain Kromong ya iku salah sawijining tarian kang asalé saka Jambi lan dikenal wiwit taun 1800-an. Tari Kain Kromong ya iku tarian kang migunakaké kain tenun kang kasebut selendang pelangi.

                                               

Beksan Kandagan

Beksan Kandagan inggih punika jogèd putri ingkang karakteripun gagah, jogèd punika wujud jogèd perkembangan saking jogèd Renggarini ing taun 1960 déning tokoh pembaharu jogèd Sunda, Radén Tjetje Somantri.

                                               

Beksan Kecak

Beksan Kecak, ya iku pagelaran seni khas Bali kang digawé ing taun 1930-lan dimainake paling mligi utawa lumrahé dimainake déning wong lanang-lanang. Jogèd kecak iki dilakokake déning wong akèh penari lanang kang lungguh baris kanthi mubeng lan d ...

                                               

Beksan Ketuk Tilu

Beksan Ketuk Tilu iku sawijining tari sosial jaipongan asli saka Jawa Barat lan hiburan ing wektu sing padha biasané dianakaké ing acara temantén, acara hiburan panutup kagiyatan utawa aktivitas ingkang dianakaké khusus ing sawijining tlatah sing ...

                                               

Beksan Lawung Gagah

Beksan Lawung Gagah ya iku salah sawijining jogèd karya Sultan Hamengkubuwono 1 kang padhatan minangka acara wigati kaya ta mangayubagya tamu lan pernikahan kulawarga kraton. Jogèd iki gambarake prajurit kang latihan perang. Prajurit mau ya iku s ...

                                               

Beksan Legong

Jogèd Legong ya iku salah sijining kesenian Bali awujud beksan utawa jogèdan putri kang dibeksakake déning kenya loro utawa telu. Salah siji saka kenya iku ana kang maragakake condong, ya iku paraga kang wiwitan metu saperlu miwiti jogèd Legong. ...

                                               

Beksan Mayang Ronték

Beksan Mayang Rontek inggih punika beksa khas saking Kabupaten Mojokerto. Kabupatèn Mojokerto inggih punika laladan ingkang sugih babagan ragam kesenian. Tari Mayang Rontèk ugi beksa khas ingkang nggadhah nuansa Praja Majapahit. Tari Mayang Ronte ...

                                               

Beksan Merak

Tari Merak ya iku salah sawijining kagunan kang ana ing Jawa Kulon. Tari merak iki salah sawijining tuladha tari kréasi anyar kang lair ing Pasundan. Tari iki diripta dening Tjeje Soemantri ing taun 1950-an. Tari merak iku gambaraké solahé manuk ...

                                               

Beksan Opak Abang

Beksan Opak Abang minangka kabudayan khas saka Kabupatèn Kendhal, Jawa Tengah. Tembung opak abang dhéwé iku cekakan saka tembung kethoprak lan terbang. Opak abang mengku teges pagelaran drama tradhisional kang diiringi musik kang didominasi terba ...

                                               

Beksan Orèk-Orèk

Beksan Orèk-orèk ya iku jogèd pergaulan kang ana gegayutanè antara gerak jogèd lan lagu sing diiringi tetabuhan lan caranè nabuh salah sijinè kanthi cara dikorèk. Wujudè jogèd kaya tèater utawa tontonan kang diselingi gerak, jogèd, tembang lan sa ...

                                               

Beksan Pakarena

Beksan Pakarena inggih punika jogèd tradhisional saking tlatah Sulawesi Kidul ingkang dipuniringi déning 2 kepala drum lan satunggal pasang instrument pirantos kados suling. Kajawi jogèd pakarena ingkang dipunmainaken déning maestro jogèd pakaren ...

                                               

Beksan Payung

Payung jogèd punika jogèd sing nglambangaké katresnan. jogèd iki ditindakaké kanthi nggunakaké payung minangka piranti congenital. Ing jogèd asalé saka Minangkabau, Sumatra Kulon iki racaké rampung déning 3-4 penari ditindakaké ing pasangan antar ...

                                               

Beksan Pendet

Beksan Pendet ya iku jogèd saka Bali. Jogèd Pendet asal mulane ya iku jogèd pemujaan kang akèh dilakokake ing pura, panggonan ngibadah umat Hindhu ing Bali, Indonesia. Jogèd iki nglambangake mudune déwa-déwa ing donya. Pangripta utawa koreografer ...

                                               

Beksan Piring

Beksan Piring kang asring diarani Jogèd Piriang ing Basa Minangkabau iku salah siji kasenian beksa/ jejogèdan saka Minangkabau kang luwih pase saka kutha Solok, provinsi Sumatra Kulon. Beksan iki dilakokaké kanthi piranti piring. Piring-piring ma ...

                                               

Beksan Rantak Kudo

Beksan Rantak Kudo inggih punika jogèd kesenian khas budaya asli masarakat Kerinci ingkang asalipun saking tlatah Hamparan Rawang Kabupatèn Kerinci, Jambi ingkang kathah dipunremeni kalangan masayakat ing Kabupatèn Kerinci.

                                               

Beksan Rapai Gèlèng

Jogèd Rapai Gèlèng inggih punika salah satunggaling piranti tabuh seni saking Acèh. Rapai kapérang dados manéka jinis permainan, "rapai geleng" salah satunggalipun. Rapai Geleng dipunkembangaken déning sawijining tiyang ing Acèh Selatan. Permaina ...

                                               

Beksan Ratéb Meuseukat

Beksan Ratéb Meuseukat inggih punika salah satunggalipun seni jogèd saking Acèh. Nama Ratéb Meuseukat asalipun saking basa Arab inggih punika ratéb asalipun saking ratib ingkang tegesipun ngibadah lan meusakat saking tembung sekat ingkang tegesip ...

                                               

Beksan Remo

Jogèd Remo punika jogèd kanggé pengantar ludruk, dipunperagaaken kaliyan tiyang jaler. Nanging, wonten ing kemajuan jaman jogèd punika dipunparagakaken kaliyan tiyang èstri. Jogèd remo asalipun saking kitha Jombang. Remo punika dipunmangertosi re ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →