ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Parikan

Parikan iku unèn-unèn kang dumadi saka rong ukara lan duwé purwakanthi ab-ab. Ukara sepisanan ukara kanggo narik kawigatèn, kang kapindho minangka isi. Parikan iki kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunaake purwakanthi swara. Gawe cao ...

                                               

Prastawa

Prastawa iku ing jaman saiki asring dianggo kanthi teges kaya déné tegesing tembung peristiwa ing basa Indonésia. Malah ing kéné bisa diarani yèn tembung prastawa kuwi saiki dianggo nggantèni tembung peristiwa. Upamané, ing tetembungan prastawa p ...

                                               

Purwakanthi

Purwakanthi utawa puisi yaiku tembang utawa ukara kang ora nggenah basané utawa kalimaté. Purwakanthi kang runtut basané jenengé purwakanthi basa, déné yèn ing sastra sinebut purwakanthi sastra. Purwakanthi bisa awujud ukara lumrah, bisa uga ngem ...

                                               

Sandhi

Sandhi iku sawijining fénoména morfofonologi linguistik. Contoné iku kalebu fusi sawatara swara ing wates-wates tetembungan lan pangowahan swara déné swara liyané ing cedhaké. Fénoména sandhi iki mligi ana ing basa-basa Indo-Iran, mula dijenengak ...

                                               

Sigegan aksara b lan p

Sigegan aksara b Ian p kang tumrap ing pungkasaning wanda pakecapané sok-sok keprungu padha utawa mèh padha, ya iku dadi /p/. Tembung sabtu, bab, sabab, kitab, upamané asring kaprungu /saptu, /bap, /sabap, /kitap/. Pakecapané sigegan p ing tembun ...

                                               

SIL

SIL International iku siji organisasi ngèlmiah Kristen nirlaba kang ancasé kang pokok nyinaoni, ngembangaké lan ndhokumèntasèkaké basa-basa kang kurang dikenal sajeroning upaya nybar kawruh linguistik, nyebar kamampuan waca-tulis ing donya lan mb ...

                                               

Sumawana

Sumawana iku tembung panggandhèng Jawa racikan anyar kang mratélakaké wuwuhan. Tembung iki kadhapuk saka lingga sawana kang olèh seselan - um. Lingga sawana minangka ingsedaning tembung swana iku tembung Kawi kang asalé saka basa Sangsekerta. Ama ...

                                               

Tembung andana warih lan andanawari

Tembung andana warih Ian andanawa ri iku satemené kabèh bener Ian minangka tembung Ioro kang béda tegesé. Tembung andana warih iku mengku teges" awèh banyu”. Gerbané, andana warih kuwi" pandhita”, ya iku" wong kang awèh banyu kang dimantrani mina ...

                                               

Tembung artosipun

Tembung arti iku isih kapetung tembung basa Indonésia, durung mlebu ing basa Jawa. Ing basa Jawa tembung arti bisa diganti nganggo tembung teges, makna, utawa surasa. Tembung teges Ian makna iku kalebu éwoning tembung krama-ngoko, temah ora perlu ...

                                               

Tembung gudhek lan gudheg

Tembung gudhek iku amarga kadadéan saka cara panulising tembung ing basa Indonésia. Ing basa Indonésia tembung ing wandané pungkasan ditulis kanthi sigeg aksara g iku meh ora ana.

                                               

Tembung inggih lan injih

Tembung inggih iku asalé saka tembung Kawi utawa tembung Jawa Kuna inggi kang tegesé "ya" utawa "iya". Tembung Jawa Kuna inggi) kang banjur dadi inggih ing basa Jawa saiki mangkono kuwi ora jeneng aèng jalaran ana tunggalé, kaya ta gaja dadi gaja ...

                                               

Tembung jagat raya

Tembung jagat raya iku dumadi saka rong tembung yaiku jagat lan raya. Tembung jagat kuwi lumrahé ditegesi "jagat gedhe" yaiku jagat kang gumelar iki utawa jagat salumahing bumi sakurebing langit. Teges iki satemené wis mingset saka teges kang sak ...

                                               

Tembung karo

Tembung karo iku bisa mengku teges warna-warna, gumantung kepriyé ukarané. Tembung karo ing ukara" Agung karo Wening ditimbali Pak Guru” mengku teges" Ian lan uga”. Tembung karo ing ukara" Wening nuli wiwit nembang karo njogèd ing ngarsané para t ...

                                               

Tembung kita lan ulun

Tembung kita lan ulun iku lumrahé diucapaké déning para déwa, kaya ta Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara Bayu, utawa Bathara Kamajaya, marang sapepadhaning déwa utawa marang titah marcapada ing crita wayang utawa kethoprak. Ing basa padinan uk ...

                                               

Tembung krama

Tembung krama iku tembung Jawa kang mung kaanggo ing basa krama. Duk nguni, tembung krama bisa kaanggo ing basa ngoko, mligi ing basa ngoko basa-antya, lan kaanggo ing basa madya, mligi basa madya krama lan basa madyantara. Dhasaring tembung kram ...

                                               

Tembung krama andhap

Tembung krama andhap tembung Jawa kang kanggo ngurmati utawa ngajèni kanthi cara ngasoraké utama purusa. Tegesing tembung andhap iku cendhek utawa asor. Tembung krama andhap mung kaanggo ing basa ngoko alus lan krama alus. Cacahing tembung krama ...

                                               

Tembung krama inggil

Tembung krama inggil iku tembung Jawa kang kanggo ngurmati utawa ngajèni kanthi cara ngluhuraké madyama purusa utawa pratama purusa. Tegesing tembung inggil iku dhuwur utawa luhur. Tembung krama inggil mung kaanggo ing basa ngoko alus lan krama a ...

                                               

Tembung krama-ngoko

Ing basa Jawa, tembung krama-ngoko iku tembung ngoko kang ora ana padhan ing tembung krama. Amarga iku, tembung ngoko mau banjur bisa kaanggo ing kabèh tataran basa Jawa, kalebu basa krama. Tembung krama-ngoko kang dikramakaké aran tembung krama ...

                                               

Tembung madya

Tembung madya iku tembung Jawa kang kaanggo ing basa madya. Mungguh surasa saiki, tembung madya mligi tembung krama kang kawancah, mula banjur diarani tembung krama madya. Bebarengan tembung krama désa lan tembung krama enggon-enggonan, tembung m ...

                                               

Tembung mriki lan ngriki

Tembung mriki lan ngriki iku kalebu éwoning tembung krama. Panganggoné tembung loro iki, luwih-luwih tumrap bocah-bocah utawa para mudha, asring cawuh utawa tumpang suh. Contoné mangkéné: Kaparenga kula jejer sawatawis wonten ing mriki saha sumel ...

                                               

Tembung ngentas pitulus

Tembung ngentas pitulus kang dianggo minangka lira-liruné utawa gegantiné tetembungan ngomah-omahaké anak iku lumrahé dianggo déning juru sesorah utawa panatacara ing pasamuwan dhauping pengantèn. Wong sesorah kuwi lumrahé mesthi mbudi daya amrih ...

                                               

Tembung ngoko jeneng

Tembung ngoko jeneng iku yèn dikramakaké dadi nama lan asma manut paugeran unggah-ungguhing basa. Ananging, ana sapérangan warganing masarakat sing duwé panganggep yèn tembung nama kuwi tembung krama sing luput, sing durung bener, temah banjur di ...

                                               

Tembung ngombé lan ngunjuk

Tembung ngombé lan ngunjuk iku tegesé padha, ya iku" nglebokaké ing cangkem terus diulu ”. Bédané, tembung ngombé kalebu tembung krama ngoko, ngunjuk kalebu tembung krama inggil.

                                               

Tembung nimbali lan ngaturi

Tembung nimbali lan ngaturi iku tegesé padha karo tegesing tembung ngundang, ya iku "akon mara", "nyeluk"; "nyebut"; lan "ngulemi" utawa "nyuruhi". Bédané, tembung nimbali lan ngaturi kalebu éwoné tembung krama ngoko.

                                               

Tembung nindita lan anindita

Tembung nindita lan anindita iku asalé saka basa Sangsekerta, kadhapuk saka tembung wod nid utawa nind. Tembung wod nid utawa nind iku mengku teges baku "cacad" lan "luput", déné tembung anindita mengku teges "tanpa cacad". Tetembungan anak anung ...

                                               

Tembung ninggalaké

Tembung ninggalaké ing ukara iku kadhapuk saka tembung dhasar ninggal kawuwuhan panambang - aké (ora langsung saka tembung lingga tinggal kawuwuhan ater-ater hanuswara lan panambang - aké.

                                               

Tembung nyaosi lan maringi

Tembung nyaosi lan maringi iku tegesé "awèh … marang", padha tegesé karo tembung mènèhi lan nyukani. Bédané, mènèhi kalebu golonganing tembung ngoko, nyukani kalebu golonganing tembung krama, déné nyaosi lan maringi kalebu éwoning tembung krama i ...

                                               

Tembung suwargi lan almarhum

Tembung suwargi lan swargi iku kanggo ngramakaké tembung suwarga utawa swarga. Tembung suwarga utawa swarga asalé saka basa Sangsekerta svàrga. Déné tegesé svàrga, ya iku "cahya", "sumorot", "taman", "papan kang sumorot", lan "taman firdaus". Ing ...

                                               

Tembung tewah

Tembung tewah ing ukara" supados tewah saé, taneman punapa kémawon kedah dipunrabet” iku kanggo ngramakaké tembung tuwuh Ian dipunrabet kanggo ngramakaké tembung dirabuk. Ngramakaké tembung kanthi cara kaya ngéné iki, ya iku tuwuh dadi tewah Ian ...

                                               

Terutami

Tembung terutami iku ing sajroné ukara-ukara kuwi kanggo ngramakaké tembung terutama. Tembung terutama kuwi satemené isih kalebu éwoning tembung indonésia, durung kalebu wargané tembung Jawa.

                                               

Ukara

Ukara iku konsèp linguistik lan racaké diartèkaké minangka siji èksprèsi alami basa: yaiku unit tatabasa lan lèksikal kang kasusun saka tembung kang cacahé siji utawa punjul siji kang mawa teges.

                                               

Ukara gothang

Ukara gothang ya iku ukara sing ora genep, jalaran ora ana jejeré. Manut pranatan, tembung sing dadi jejering ukara iku ora kena diwuwuhi tembung ancer-ancer ing sangarepé. Tembung sing diwuwuhi tembung ing ngarepe kuwi lumrahé mung minangka temb ...

                                               

Umlaut (linguistik)

Umlaut iku fénoména sajeroning kawruh basa utawa linguistik. Fénoména iki sajatiné sawijining owah-owahan uni lan kadadéan manawa sawijining swara uniné owah dadi luwih mèmper swara utawa ardaswara ing wanda sabanjuré. Tembung umlaut iki mula buk ...

                                               

Widyamakna

Widyamakna punika peranganing ngèlmu basa ingkang ngrembag bab makna, suraos, teges utawi arti. Ingkang karembag ing widyamakna punika ya iku, Hiponim inggih punika panguwaosing tembung. Polisemi inggih punika teges jamak. Homofon inggih punika p ...

                                               

Ghilad Zuckermann

Universitas Cambridge Churchill College, Karajan Manunggal Universitas Oxford St Hughs College, Karajan Manunggal United World College of the Adriatic, Itali Universitas Tel Aviv, Israèl

                                               

Basa mati

Basa mati iku basa sing wis ora nduwé panutur utawa ora dienggo manèh. Basa mati nanging uga kerep dienggo minangka basa liturgis, kaya ta basa Sangskreta, basa Latin lan sapanunggalané.

                                               

Dhaptar standar ISO

Ing ngisor iki pratélan standar ISO sing ana ing artikel Wikipedia. Kanggo pratélan pepak sing cacahé punjul 17500 ISO standard, pirsani ISO Catalogue. Watara 300 saka standard sing dasilaké déning ISO lan IEC Joint Technical Committee 1 JTC1 wis ...

                                               

ISO 690

ISO 690 iku standar ISO tumrap rujukan bibliografi ing sawijining dhokumèn utawa sajinisé. Iki kalebu dhokumèn èlèktronik, lan nuduhaké èlemèn sing dilebokaké sajeroning réferènsi ing dhokumèn sing kababar, lan urutané. Pratandha wacan lan gaya o ...

                                               

Batur tukon

Batur tukon utawa ing krama réncang tumbas iku siji fénoména ukum utawa ékonomi ing ngendi prinsip sistim ukum kapamilikan ditrapaké marang manungsa. Dadi manungsa iku éwoning bandha kang bisa diduwèni, didol lan dituku. Banjur wong kang dadi bat ...

                                               

Kawin peksa

Kawin peksa iku sajinising wujud rerabèn manawa salah sijining péhak iku kudu kawin tanpa sarujuk utawa mènèhi idin. Kawin peksa béda karo rerabèn kang digathokaké. Ing kéné péhak kang arep rabi wis mènèhi idin njaluk tulung wong tuwané utawa péh ...

                                               

Arie Apriludy

Arie Apriludy utawa luwih kereb diundang Arie Dagienkz ya iku penyiiar radhio kang moncèr ing Indonésia. Dhèwèké lair 7 April 1976. Sadurungé moncèr dadi pambiriwara TV, dhèwèké tau dadi salah sijiné penyiar ing radhio prambors Jakarta. Jenengé A ...

                                               

Badhut

Badhut ya iku wong kang nglipur kanthi macak rainé nganggo wedhak kang kandel lan nganggo klambi kang anèh lan warna-warni. Badhut uga pinter kanggo mragakaké obahan lan rai kang lucu. Profesi badhut sabenere wis ana wiwit biyén. Badhut wis ana n ...

                                               

Nycta Gina

Rizna Nyctagina utawa kang luwih asring diarani Nicta Gina ya iku salah sijiné artis Indonesia kang lair ing Jakarta 3 November 1984. Dhèwèké miwiti karièr ing entertaimen saka modhèl majalah kanggo wong nom. Sawisé iku dhèwèké banjur miwiti dadi ...

                                               

Plembungan

Plembungan, inggih punika kantong ingkang padatanipun diisi kaliyan gas. kaya ta gas helium, hidrogen, nitrogen monoksida sarta angin, wonten macemé balon kang memang gunané kanggo damel gemebyaré acara, nanging wonten ugi balon kang gunané kangg ...

                                               

RAW

RAW ya iku salah sawijining acara gulat ingkang tayang ing tivi. RAW iku uga padha kaliyan Smack Down, uga sawijining acara ingkang didamel kaliyan World Wrestling Entertaintment. Iki uga salah sawijing program gulat ing tivi kanggo hiburan. Adég ...

                                               

Veronica Felicia Kumala

Veronica Felicia Kumala ya iku salah sijiné pambiwara ing acara Ceriwis kang disiaraké Trans TV sabén dina Sétu lan Ahad jam sanga ésuk. Dhèwèké yèn ana ing omah kerep diundang Felis, nanging yèn lagi ana ing TV utawa lagi giyaran dhèwèké nganggo ...

                                               

Informasi

Informasi iku kawruh kang dijupuk saka pambelajaran, pangalaman, utawa instruksi. Nanging istilah iki duwé akèh makna gumantung kontèksé, lan kanthi umum magepokan karo konsèp kaya makna, kawruh, negentropy, komunikasi, kebenaran, representasi, l ...

                                               

Intèlijen

Intèlijen iku informasi kang diregani amarga katepatan wektu lan relevansiné, dudu detil lan kaakuratané, béda karo data ", kang wujud informasi kang akurat, utawa fakta kang wujud informasi kang wis diverifikasi. Intèlijen kadhangkala ingaran "d ...

                                               

Perang

Perang punika satunggiling kawontenan kakerasan ingkang ngombro ombro, konflik skala wiyar antawis kalih kelompok utawi langkung. Perang saged dipunwontenaken kanthi simultan ing satunggal utawi langkung médan laga utawi theaters. Ing satunggilin ...

                                               

Perang Enem Dinten

Perang Enem Dinten utawi Perang 1967 utawi Perang Juni, ugi kawentar kanthi sesulih Perang Arab-Israèl 1967, Perang Arab-Israèl katiga, an‑Naksah, punika perang antawis Israèl lan tetangginipun nagari-nagari Arab inggih punika Mesir, Yordania, la ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →