Back

ⓘ Ukara gothang
                                     

ⓘ Ukara gothang

Ukara gothang ya iku ukara sing ora genep, jalaran ora ana jejeré. Manut pranatan, tembung sing dadi jejering ukara iku ora kena diwuwuhi tembung ancer-ancer ing sangarepé. Tembung sing diwuwuhi tembung ing ngarepe kuwi lumrahé mung minangka tembung katrangan kang nuduhaké papan utawa panggonan. Manawa tembung" désaku” ing ukara" ing désaku ngedegaké lumbung paceklik” pancen dikarepaké minangka jejering ukara, mesthiné tembung ancer-ancer sing dumunung ing ngarepé tembung mau diilangi.

                                     

1. Panulisé

Manut paugeran, saben ukara iku saora-orané kudu mengku anasir warna loro, ya iku jejer subjek lan wasésa predikat. Tumrap ukara ing basa sing resmi, luwih-luwih ukara mau minangka ukara crita lan adhapur ukara tanduk aktif, anasir loro iku kudu ana lan kudu diwahyakaké diwedharaké, ora kena dicelet.

Ukara sing kapacak ing dhuwur iku mengku anasir warna telu, ya iku" ing désaku” katrangan papan," ngedegaké” wasesa, lan" lumbung paceklik” lésan. Kapirid saka ing isiné, ukara mau kalebu ukara carita. Yèn kapirid saka wasésané, ukara kasebut kalebu ukara tanduk amarga tembung kang dadi wasésaning ukara, ya iku ngedegaké, kalebu éwoning tembung kriya tanduk.

Sanajan wis mengku anasir telu, ukara" ing désaku ngedegaké lumbung paceklik” kena diarani ukara gothang, ukara sing ora genep, jaiaran ora ana jejeré. Tembung désaku ing ukara iku dudu jejer. Ukara ing dhuwur mau bisa didandani, upamane mangkene:

1. Ukara iku diwuwuhi tembung utawa tetembungan kang bisa dadi jejering ukara.

Conto: Masarakat ing désaku ngedegaké lumbung paceklik.

2. Tembung ancer-ancer ing kang dumunung ing sangarepé tembung désaku diilangi supaya tembung désaku bisa dadi jejering ukara éntar.

Conto: Désaku ngedegaké lumbung paceklik ukara entar

Conto liyane: